Wyrównywanie Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu

Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli „ Spełnione Marzenia” realizuje projekt „Wielospecjalistyczna terapia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w czasie wolnym od zajęć szkolnych”, dofinansowany ze środków PEFRON w ramach zadania publicznego „Wyrównywanie Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu” ogłoszone na podstawie Uchwały Nr 586/12568/24 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15 kwietnia 2024 r.

Projekt będzie oferował dzieciom nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

Cel projektu:

Projekt pozwoli na prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym i rehabilitacyjnym, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym w spektrum autyzmu, a także wsparcie ich rodzin i opiekunów w procesie wychowawczym i edukacyjnym. Realizacja zadania jest podzielona na następujące działania: Letni wypoczynek oraz Pozaszkolne zajęcia terapeutyczne.

Uczestnicy projektu:

Odbiorcami projektu są uczniowie SOSW w Mrowli, którzy wykazują szczególną potrzebę ciągłości wielowymiarowej rehabilitacji. Aby mogło dojść do pełnej integracji osób z niepełnosprawnościami ze społeczeństwem, konieczne jest wyposażenie naszych podopiecznych w kompetencje, a do tego niezbędna jest ciągłość podejmowanych przez specjalistów działań. Zaprzestanie terapii, w okresach wolnych od zajęć, prowadzić może do utraty nabytych, nieutrwalonych umiejętności. Izolacja społeczna, która dotyka naszych uczniów, wpływa negatywnie na ich ogólny rozwój. Stąd, projekt skupiony jest wyrównaniu szans i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu.

Wartość udzielonego wsparcia ze środków PEFRON:  66 721,00 zł

Koordynator projektu: Paulina Kot-Kula