Aktualności – Stowarzyszenie

Projekt Nasza Szansa, realizowany przez Punkt Konsultacyjny działający przy Stowarzyszeniu na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego  „Spełnione marzenia”,  przeprowadzany jest w sposób planowy i systematyczny.
Dzięki środkom finansowym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wszystkie zaplanowane działania terapeutyczne są realizowane w sposób zapewniający beneficjentom harmonijny rozwój.

Celem  działań terapeutycznych jest prowadzenie wielopłaszczyznowej terapii specjalistycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz sprzężoną. Działania te prowadzą do nabywania, rozwijania i podtrzymywania sprawności ruchowej, motorycznej oraz komunikacyjnej, a także poprawy jakości życia naszych beneficjentów. Wszystkie te aktywności przyczyniają się w końcowym efekcie do zwiększenia samodzielności beneficjentów w różnych obszarach życia. W terapii osób niepełnosprawnych dążymy w szczególności do osiągnięcia takich celów.

Zajęcia odbywają się w formie grupowej i indywidualnej, a dla każdego beneficjenta utworzony został Indywidualny Plan Działania.

Terapie  grupowe to: choreoterapia, arteterapia, muzykoterapia, zajęcia sportowo-rekreacyjne, zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, terapię logorytmiczna, terapia zajęciowa, terapia technikami relaksacyjnymi, terapia sensoplastyczna. Na zajęciach uczestnicy mają możliwość rozwijania kompetencji społecznych, nawiązywaniu relacji z innymi uczestnikami, czy treningu rówieśniczego.

W ramach terapii indywidualnych prowadzone są działania w zakresie: terapii ręki, terapii logopedycznej, terapii polisensorycznej, rehabilitacji, terapii dla osób z autyzmem, terapii pedagogicznej, indywidualnej pracy terapeutyczno-rewalidacyjnej, terapii kognitywnej, terapii z wykorzystaniem technologii komputerowej. Terapie indywidualnych mają na celu rozwijanie motoryki dużej i małej, poprawę sprawności fizycznej, orientacji w schemacie ciała, wyciszenie emocji, przeciwdziałaniu bezczynności, motywowaniu do aktywności ruchowej, pomocy w poszukiwaniu własnych zainteresowań i rozwijaniu pasji.

Dodatkowo beneficjenci mają możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji psychologicznych, pedagogicznych oraz logopedycznych.

Realizację terapii umożliwiają pomoce dydaktyczne, zakupione ze środków założonych w budżecie projektu. Pomagają one w osiąganiu efektów oddziaływań terapeutycznych w sposób urozmaicony i atrakcyjny.