Projekt Nasza Szansa

O projekcie

Punkt Konsultacyjny przy Stowarzyszeniu na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego  „Spełnione marzenia” realizuje projekt „Nasza szansa” dofinansowany ze środków PFRON w ramach konkursu pn. „Pokonamy bariery” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2020) ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Projekt „Nasza szansa”, realizowany przez Punkt Konsultacyjny, będzie oferował dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym niepełnosprawnym intelektualnie i ruchowo, z autyzmem oraz ze sprzężeniem wielopłaszczyznową terapię specjalistyczną oraz aktywizację.

Cel projektu:

Projekt pozwoli na prowadzenie wielopłaszczyznowej terapii specjalistycznej oraz aktywizowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, sprzężoną oraz autyzmem w celu nabywania, rozwijania i podtrzymywania sprawności ruchowej, motorycznej i komunikacyjnej oraz poprawy jakości ich życia. W trudnym okresie pandemii COVID-19, która na dłuższy czas ograniczyła możliwość korzystania w pełni z proponowanych terapii i zajęć rewalidacyjnych pomoc w tym zakresie jest niezbędna. Powyższe działania przyczynią się do zwiększenia samodzielności beneficjentów w codziennym funkcjonowaniu.

Uczestnicy projektu:

Odbiorcami projektu są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe, korzystające z oferty Punktu Konsultacyjnego. Są to osoby o specjalnych potrzebach edukacyjnych z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanymi znacznym. Będą oni mieli możliwość nabywania i podnoszenia umiejętności prawidłowego funkcjonowania w zakresie rozwoju intelektualnego oraz fizycznego. Praca z osobami upośledzonymi umysłowo wymaga wszechstronnego i harmonijnego wspomagania rozwoju, systematycznej stymulacji i ustawicznego ćwiczenia nabytych umiejętności. Obniżeniu sprawności intelektualnej często towarzyszy mniejsza sprawność fizyczna, gorsza płynność ruchów a zatem wolniejsze tempo pracy. Dlatego praca
z osobami niepełnosprawnymi musi być zindywidualizowana pod względem możliwości oraz tempa pracy a nie pozbawiona pracy w grupie.

Wartość udzielonego wsparcia finansowego ze środków PFRON: 152 400,00 w okresie 01.04.2021r. – 31.03.2022r.

Wartość udzielonego wsparcia finansowego ze środków PFRON: 164 114,19  w okresie 01.04.2022r. – 31.03.2023r.

Koordynator projektu: Iwona Wojtak