Grupowe terapie Aktywni i Samodzielni

Trening Umiejętności Społecznych
Trening Umiejętności Społecznych jest terapią ukierunkowaną na nabywanie efektywnych sposobów funkcjonowania społecznego. TUS to forma wspierania kompetencji społecznych dzieci i młodzieży z różnymi trudnościami. Metoda ta wykorzystuje proces uczenia się, modelowania, odgrywania ról i
generalizacji. Podczas zajęć uczestnicy uczą się umiejętności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu. Bloki tematyczne dotyczą treningu w sferze: podstawowych umiejętności prospołecznych, emocji i strategii związanych z radzeniem sobie z emocjami, komunikacji werbalnej i
niewerbalnej. Trening umiejętności społecznych polega na nabywaniu i podnoszeniu konkretnych umiejętności społecznych, oraz niwelowaniu zachowań niepożądanych i nieadekwatnych. Uczestnik treningu nabywa wachlarz zachowań, które może skutecznie wykorzystać w konkretnej rzeczywistej sytuacji.

Prowadzący: mgr Agata Bąk

Arteterapia
Arteterapia pozwala na pozawerbalne komunikowanie się, uzewnętrznienie świata własnych przeżyć i odczuć. Zajęcia z arteterapii wzmacniają spontaniczność, pozwalają na swobodniejsze wyrażanie nastrojów, pobudzają wyobraźnię plastyczną, odblokowują różnego rodzaju zahamowania.

Prowadzący: mgr Beata Bobra

Zajęcia sportowe
Zajęcia terapeutyczne prowadzone będą z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pozwalających na kształtowanie sprawności fizycznej. Dobór ćwiczeń będzie dostosowany do możliwości uczniów oraz pozwoli rozwijać ich zainteresowania, jak również przyczyni się do kształtowania właściwych postaw w zakresie współdziałania oraz przestrzegania zasad. W celu urozmaicenia zajęć będą stosowane różnego rodzaju przybory i przyrządy. Zajęcia odbywać się będą w różnych miejscach typu (hala sportowa, boisko sportowe, stadion lokalny, siłownia terenowa).

Prowadzący: mgr Arnold Różański, mgr Marcin Surowiec

Muzykoterapia
Muzykoterapia obejmować będzie oddziaływania na sferę emocjonalną bowiem muzyka znajduje zastosowanie zarówno w terapii obniżonego nastroju, zwolnionego napędu psychoruchowego, jak i w przypadku nadmiernego pobudzenia ruchowego oraz zbytniego przyśpieszenia tempa życia psychicznego. Ćwiczenia i zadania dostosowane będą do możliwości i umiejętności osób niepełnosprawnych. Podczas zajęć z muzykoterapii uczeń będzie kształtuje własne „Ja”, rozwijał aktywność intelektualną, emocjonalną i ruchową. Muzykoterapia będzie realizowana z wykorzystaniem różnych technik i metod. Zajęcia będą odbywały się w formie grupowej.

Prowadzący: mgr Krzysztof Dunin-Mugler, mgr Bogdan Rygiel

Zajęcia muzyczno-ruchowe
Choreoterapia poprzez oddziaływanie na sferę emocjonalna, motoryczną fizjologiczną, poznawczą, estetyczną oraz sferę kontaktów interpersonalnych, pozwala osobom z dysfunkcjami na nabycie zdolności orientacji w najbliższym otoczeniu, poprawia ich funkcjonowanie w społeczeństwie, przyczynia się do poprawy samopoczucia i stanu zdrowotnego oraz umożliwia nawiązanie relacji z innymi osobami. Terapia realizowana będzie z wykorzystaniem różnych ćwiczeń i technik tanecznych dostosowanych do uwarunkowań, możliwości i zdolności uczestników; nastawiona zarówno na kształtowanie przez osobę niepełnosprawną własnej niezależności, jak i współpracy w kolektywie. Program zajęć będzie się składał z następujących form: taniec (główny element zajęć), ćwiczenia muzyczno-oddechowe, zabawy ruchowe, improwizacje ruchowe do wybranych utworów.

Prowadzący: mgr Monika Lis

Terapia zajęciowa
Celem terapii zajęciowej jest zwiększenie zakresu samodzielności i zaradności życiowej, wdrażanie do aktywności umysłowej, rozwój osobowości, nabywanie nowych umiejętności i podtrzymywanie już wyuczonych, rozwijanie poczucia własnej wartości, eliminowanie monotonii dnia codziennego, rozwijanie aktywności twórczej, przygotowanie do aktywizacji zawodowej. Terapia zajęciowa prowadzona będzie prowadzona w dwóch oddzielnych grupach. W toku terapii przez pracę organizowane będą zajęcia twórcze: przygotowywanie różnego rodzaju posiłków, ozdób dekoracyjnych i prac porządkowych. Wykonanie każdej pracy opierać się będzie na opracowanym planie uwzględniającym umiejętności i predyspozycje poszczególnych osób.

Prowadzący: mgr Jadwiga Wojnar-Górska, mgr Marcin Szylar

Trening relaksacyjny

Trening relaksacyjny wspomaga osoby niepełnosprawne w odnalezieniu właściwej równowagi między aktywnością, a ciszą i odprężeniem. Program zajęć terapeutycznych dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego uczestnika. Zastosowanie różnych form relaksacji sprzyja wyciszaniu negatywnych emocji, a tym samym powoduje odprężenie psychiczne i fizyczne pozwalając przywrócić wewnętrzną równowagę organizmowi. Terapia z wykorzystaniem technik relaksacyjnych daje możliwość odpoczynku i osiągnięcia sukcesu osobom niepełnosprawnym.

Prowadzący: mgr Anna Nalepa