Terapie indywidualne

Terapia ręki

Terapia ręki jest całościową metodą pracy, tzn. że swoimi oddziaływaniami obejmuje cały układ ruchowy człowieka. Zajęcia rozpoczynają się od ćwiczeń ogólnorozwojowych, a dopiero w dalszym etapie można ćwiczyć precyzyjne ruchy dłoni i palców. To metoda oddziaływania terapeutycznego, mająca na celu usprawnianie motoryki małej. Daje możliwość poznawania różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Głównym celem terapii ręki jest osiągnięcie samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego. Podczas ćwiczeń wykorzystuje się drobny sprzęt terapeutyczny (pomoce sensoryczne, układanki, artykuły plastyczne, sprzęt sportowy itp.). 

Prowadzący zajęcia – mgr Małgorzata Krućko

Alternatywne formy komunikacji (AAC)

Jest to grupa metod mających na celu umożliwienie komunikowania się osobom, które nie posiadają umiejętności mowy, bądź posiadają ją w stopniu uniemożliwiającym satysfakcjonującą komunikację. W szczególności skupia się na koncentracji uwagi na wspólnym polu oraz w trakcie komunikacji.
W ramach metody wprowadza się posługiwanie  znakiem PSC. Jest to zbiór (zestaw, baza) prostych rysunków oznaczających podstawowe słowa niezbędne do codziennego porozumiewania się. Metoda ta również pozwala na wdrożenie do posługiwania się urządzeniem MÓWIK oraz systemem symboli PECS.

Prowadzący terapię: mgr Małgorzata Delmanowicz

Terapia logopedyczna

Zajęcia prowadzone z uczniami będą zmierzały w kierunku poprawy umiejętności komunikowania się w sposób wystarczająco wyraźny, zrozumiały dla otoczenia. Będą uczyć wypowiadania się na temat dowolny lub określony, budowania dialogu z rówieśnikami lub innymi osobami. Uczniowie będą uczyć się wyrażać swoje potrzeby, myśli i uczucia w sposób dostępny dla siebie. Celem  zajęć będzie podniesienie poziomu sprawności komunikacyjnej, doskonalenie posługiwania się mową. Dodatkowo uczestnik będzie miał możliwość rozwijania słownictwa i umiejętności formułowania wypowiedzi oraz innych ćwiczeń z zakresu .

Prowadzący terapię: mgr Dorota Mazur , mgr Renata Kloc

Terapia dzieci z autyzmem

Terapia obejmować będzie przede wszystkim uczenie zachowań właściwych dla danej sytuacji społecznej. Ćwiczenia i zadania dostosowane będą do umiejętności i możliwości dziecka, mając na uwadze rozwijanie coraz bardziej samodzielnego funkcjonowania w różnych sytuacjach społecznych (korzystanie z miejsc użyteczności publicznej, organizacja czasu wolnego, itp.) Terapia dzieci z autyzmem będzie realizowana z wykorzystaniem różnych metod i technik. Mogą one być łączone ze sobą w celu uatrakcyjnienia spotkań i zmotywowania do działania, aby osiągnąć wyznaczone cele. Prowadzący terapię: mgr Jadwiga Ruszała

Rehabilitacja

Rehabilitacja indywidualna kierowana jest do uczestników z poważnymi wadami układu ruchu i nerwowego. Obejmować będzie usprawnianie fizycznego funkcjonowania uczestników oraz poprawę jakości ich życia. Ćwiczenia będą dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, mając na uwagę korektę i profilaktykę wad postawy, a także ulgę i zapobieganie bólowi kostno – mięśniowemu. Terapia ma na celu kształtowanie prawidłowego wzorca postawy i poruszania się, doskonalenie funkcji małej i dużej motoryki, normalizacja napięcia mięśniowego. Terapia rehabilitacyjna będzie prowadzona z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik.

Prowadzący terapię: mgr Agata Goska

Terapia polisensoryczna

Głównym celem terapii jest doświadczanie świata zmysłami: wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu oraz odprężenie, wyciszenie i relaks, poprawa orientacji w schemacie własnego ciała, orientacji przestrzennej, rozbudzenie ciekawości poznawania świata.

Uczestnicy terapii będą mieli możliwość aktywowania kanałów sensorycznych, wyrabiania progowości w zakresie zmysłów i niwelowania zaburzeń wynikających z zakłóconej integracji zmysłów. Zajęcia odbywać się będą w specjalnie do tego przygotowanej sali, wyposażonej w wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt. Działania będą miały charakter kompleksowy i wielozmysłowy. Terapia ta w efekcie prowadzi do zbudowania umiejętności właściwego postrzegania i odbioru rzeczywistości, tzn. bardziej spontanicznie i osobiście.

Prowadzący terapię: mgr Ilona Lis, mgr Iwona Wojtak

Indywidualna praca terapeutyczno-rewalidacyjna

Celem  terapii jest wyrównywanie i kompensowanie dysharmonii rozwojowych. Wzmacnianie wiary we własne siły i rozwijanie motywacji do pracy. Korygowanie zaburzonych funkcji w zakresie motoryki małej i koordynacji ruchów, grafomotoryki i ruchów precyzyjnych, umiejętności określania relacji przestrzennych, logicznego myślenia, zdolności analizy i syntezy, umiejętności słowno-językowych i matematycznych, przywracanie sprawności w obniżonych sferach, aby zapewnić danej osobie jak najlepsze funkcjonowanie i stworzyć możliwość uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności. Terapia dostosowana jest do możliwości osoby rewalidowanej – przechodząc od zajęć łatwiejszych do tych o coraz większym stopniu trudności. Stosowane będą różnorodne formy pracy dobrane do potencjału dziecka w celu wypracowania optymalnego wzorca funkcjonowania, podniesienia jakości życia i poziomu rozwoju odpowiednich funkcji.

Prowadzący terapię: mgr Anna Różańska, mgr Anna Lis

Terapia pedagogiczna

Terapia polega przede wszystkim na stymulacji ogólnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczestnika obciążonego deficytami i dysharmonią rozwojową. To szereg specjalistycznych oddziaływań, które mają na celu stworzenie uczestnikowi możliwości wszechstronnego rozwoju, wygaszania negatywnych objawów zachowania, kształtowania prawidłowych nawyków i technik przyswajania wiedzy oraz zdolności praktycznego posługiwania się nabytymi umiejętnościami w życiu pozaszkolnym. Terapia ma na celu korekcję zaburzeń, czyli trening najgłębiej zaburzonych funkcji i najsłabiej opanowanych. Polega na kompensacji zaburzeń, czyli na ćwiczeniach terapeutycznych, które polegają na łączeniu funkcji zaburzonych z niezaburzonymi w celu wytworzenia właściwych mechanizmów kompensacyjnych, poprzez integrację psychomotoryczną.

Prowadzący terapię: mgr Katarzyna Welc, mgr Elżbieta Świder

Terapia kognitywna

Terapia metodą Instrumental Enrichment, przez kształtowanie procesów myślenia, ma wpływ na rozwój całościowo. Reguły myślenia, ćwiczone w zadaniach podczas sesji, osoba niepełnosprawna uczy się przenosić na różne sytuacje życia codziennego oraz szkolne. Dzięki temu uczestnik zajęć nabiera samodzielności w myśleniu, rozwija zdolność krytycznej oceny, lepiej rozumie logiczne związki, potrafi opracować nowe rozwiązania, poszerza zasób słów i wiedzy ogólnej. Terapia ta prowadzi do umysłowego wzbogacenie, wspierania funkcji poznawczych angażowanych w proces uczenia się. Jest to trening aktywności poznawczej realizowany we współpracy z osobą dorosłą, którego efektem jest samodzielne uczenie się

Prowadzący terapię: mgr Iwona Wojtak

Terapia z wykorzystaniem technologii komputerowej

Terapia pozwala dzieciom i osobom dorosłym, o różnych możliwościach psychofizycznych, poszerzać oraz doskonalić umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem a także obsługi programów komputerowych. W terapii stosuje się zasadę stopniowania trudności, w zależności od umiejętności i możliwości danej osoby w momencie rozpoczęcia rewalidacji. Terapia z wykorzystaniem technologii komputerowej jest szansą dla osób niepełnosprawnych na to, by stali się pełnoprawnymi użytkownikami technologii komputerowej.

Prowadzący terapię: mgr Wanda Marek

Konsultacje psychologiczne są specjalistyczną oceną ucznia w zakresie funkcjonowania psychomotorycznego.Konsultacje psychologiczne będą mieć formę indywidualną. W czasie konsultacji dokonana zostanie analiza działań prowadzonych z dziećmi i osobami dorosłymi. Analiza dotyczyła będzie funkcjonowania oraz zgromadzonego materiału w czasie terapii. Konsultacje przewidują również spotkania terapeuty z rodzicem w celu omówienia postępowania terapeutycznego.

Konsultacje logopedyczne są specjalistycznymi oddziaływaniami na dziecko na poziomie mowy i komunikowania się oraz diagnozowania i korygowania wad wymowy. Konsultacje logopedyczne prowadzą do analizy funkcjonowania osób na poziomie komunikacyjnym, oceny materiałów diagnostycznych oraz dogłębnej ich analizy w celu korygowania zaburzeń aparatu artykulacyjnego oraz powiązanego z nim ściśle aparatu mowy. W konsultacjach przewiduje się spotkania terapeuty z rodzicami w celu udzielenia wskazówek do dalszej pracy w warunkach domowych.

Konsultacja pedagogiczna jest diagnozą oraz oceną rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych na podstawie zebranego materiału w czasie pracy z dzieckiem. Konsultacje pedagogiczne są wszechstronną analizą, całościowych działań nastawionych na pomoc dziecku. Analiza zebranego materiału dotyczyć będzie rozpoznawania trudności, przyczyn i objawów funkcjonowania osób w czasie działań terapeutycznych. Działania nastawione będą na eliminowanie ujemnych konsekwencji niepowodzeń o różnym podłożu, podwyższaniu samooceny i motywacji do dalszego działania. W konsultacjach przewiduje się spotkania terapeuty z rodzicami w celu omówienia udzielenia wskazówek do dalszej pracy w warunkach domowych.

Projekt dofinansowany ze środków PFRON