Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Internat dla Dzieci

INTERNAT DLA DZIECI
Internat jest integralną częścią placówki. Pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczą, ale dla przebywających w nim wychowanków powinien być przede wszystkim drugim domem, dlatego dokładamy wiele starań, aby warunki panujące w internacie były jak najbardziej zbliżone do warunków domu rodzinnego. Pobyt dziecka w internacie pozwala na wnikliwe poznanie go w różnych sytuacjach dnia codziennego. Można w sposób zamierzony kierować rozwojem wszelkiej aktywności ucznia, zwłaszcza w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Dzięki stosowaniu kreatywnych
metod i form pracy udaje się rozwijać u uczniów różne zainteresowania i umożliwić im poznanie sposobów racjonalnego spędzania
wolnego czasu.

Zajęcia prowadzone w internacie nawiązują do tematyki życia codziennego i uroczystości okolicznościowych. Ogromną uwagę
przywiązujemy do rozwoju sprawności fizycznej. Wdrażając wychowanków do aktywnego spędzania czasu wolnego proponujemy im
spacery, wycieczki, gry terenowe i zajęcia rekreacyjno-sportowe na świeżym powietrzu.
Zaplecze dydaktyczne internatu pozwala na rozwijanie zainteresowań dzieci. W ramach zajęć organizujemy projekcje filmów,
uczniowie mają szansę rozwijać swoje zdolności plastyczne i aktorskie, biorąc udział w zajęciach kółka plastycznego i teatralnego.
Regularnie w każdym miesiącu, podobnie jak w szkole, odbywają się również Spotkania Wspólnego Kręgu.
W pracy wychowawczej internatu dużą uwagę kładziemy na dbałość o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą ucznia, estetykę
pomieszczeń, przygotowania i spożywania posiłków oraz nakrywania do stołu. Kształtuje to stałe nawyki niezbędnych w późniejszym
życiu.
Aktywny udział wychowanków w różnego rodzaju imprezach i uroczystościach, różnych sytuacjach społecznych (wyjście do sklepu,
kina, muzeum), służy eliminowaniu lęku, ułatwia proces integracji ze środowiskiem. Wypracowaliśmy i stosujemy właściwe metody i
formy pracy z dziećmi, rozwijamy wszystkie sfery osobowości ucznia w takim kierunku, aby wyposażyć go w niezbędne w dorosłym
życiu sprawności i umiejętności.