Rekrutacja

Rekrutacja dokonana zostanie na podstawie analizy dokumentacji beneficjentów (w tym zaleceń z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych). Zostaną przeprowadzone wywiady i rozmowy z wychowawcą klasy, terapeutami pracującymi z uczniami oraz rodzicami. Podczas rekrutacji brane pod uwagę będzie to, iż beneficjenci są w takim wieku rozwojowym, w którym wszelkie działania rehabilitacyjne podejmowane wobec nich aktywizują, usamodzielniają oraz rokują poprawę ich funkcjonowania. Na listę rezerwową zostaną wpisane osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, sprzężoną i autyzmem, które w trakcie realizacji projektu staną się podopiecznymi Punktu Konsultacyjnego przy Stowarzyszeniu na rzecz SOSW w Mrowli Spełnione Marzenia. Zespół terapeutów Punktu Konsultacyjnego podejmie decyzję o rekrutacji do projektu na podstawie analizy dokumentacji, wywiadów z rodzicami i oceny potrzeb dokonanej przez specjalistów.