Naszą misją jest wspieranie podopiecznych stowarzyszenia i ich rodzin.
Naszą wizją jest kształtowanie rzeczywistości, w której nasi podopieczni i ich rodziny realizują swój pomysł na życie otrzymując w tym wsparcie oraz profesjonalną pomoc poprzez działania stowarzyszenia, z zachowaniem ich podmiotowości i sprawczości.
Nasz pomysł na spełnione marzenia to inspirowanie dobroczynnością, wdrażanie postaw akceptacji, radość z najmniejszych sukcesów oraz realizacja działalności terapeutycznej, edukacyjnej, rehabilitacyjnej, wychowawczej , integracyjnej, rekreacyjnej.

INFORMACJA

Punkt Konsultacyjny przy Stowarzyszeniu na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego  „Spełnione marzenia” realizował trzyletni, projekt „Nasza szansa”, trwający od 1 kwietnia 2021r. do 31 marca 2024r. Został on dofinansowany ze środków PFRON w ramach konkursu pn. „Pokonamy bariery” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2020), ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W czasie realizacji projektu przeprowadziliśmy wiele godzin terapii, a także zakupiliśmy atrakcyjne pomoce terapeutyczne, dzięki czemu nasze działania mogły mieć  bardziej atrakcyjny wymiar dla naszych odbiorców. Prowadzono terapie specjalistyczne oraz aktywizowano osoby
z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, sprzężoną oraz autyzmem w celu nabywania, rozwijania i podtrzymywania sprawności ruchowej, motorycznej i komunikacyjnej oraz poprawy jakości ich życia.
Powyższe działania przyczyniły się do zwiększenia samodzielności beneficjentów w różnych obszarach życia. Dodatkowym aspektem działań terapeutycznych było umożliwienie beneficjentom pomocy w przeciwdziałaniu skutkom COVID-19 poprzez uczestnictwo w terapiach przewidzianych w projekcie.

Prowadzono zarówno terapie grupowe, jaki indywidualne. Terapie grupowe to: choreoterapia, arteterapia, muzykoterapia, zajęcia sportowo-rekreacyjne, zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, terapia logorytmiczna, terapia zajęciowa, terapia technikami relaksacyjnymi, terapia sensoplastyczna. Na zajęciach uczestnicy mieli możliwość rozwijania kompetencji społecznych sprzyjających nawiązywaniu relacji z innymi uczestnikami. Rozwijali również swoje umiejętności oraz poszerzali wiadomości w zakresie poszczególnych obszarów terapeutycznych  przewidzianych w projekcie. Wramach terapii indywidualnych prowadzono działania w zakresie: terapii ręki, terapii logopedycznej, terapii polisensorycznej, rehabilitacji, terapii dla osób z autyzmem, terapii pedagogicznej, indywidualnej pracy terapeutyczno-rewalidacyjnej, terapii kognitywnej, terapii z wykorzystaniem technologii komputerowej. Zajęcia w ramach terapii indywidualnych miały na celu rozwijanie motoryki dużej i małej, poprawę sprawności fizycznej, orientacji
w schemacie ciała, wyciszenie emocji, przeciwdziałaniu bezczynności, motywowaniu do aktywności ruchowej, pomocy w poszukiwaniu własnych zainteresowań i rozwijaniu pasji. Beneficjenci również mieli możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji pedagogicznych, psychologicznych
i logopedycznych. Dzięki możliwości zakupu pomocy dydaktycznych założonych w budżecie projektu, terapie przebiegały w sposób urozmaicony i ciekawy dla beneficjentów. Przełożyło się to na efekty i atrakcyjność oddziaływań terapeutycznych. Wszystkie zaplanowane działania i ich efektywność były zgodne
z założeniami i adekwatne do upływu czasu realizowanego projektu „Nasza Szansa”. 

W naszej pracy terapeutycznej przyświeca nam zawsze jeden cel – szeroko pojęte dobro dziecka, które niejednokrotnie wyrażone jest jego uśmiechem czy też zadowoleniem oraz zaangażowaniem w czasie terapii. Nasi podopieczni aktywnie brali udział w zajęciach, wykazywali spore zainteresowanie proponowanymi aktywnościami.

Otrzymaliśmy również wiele pozytywnego wsparcia od rodziców naszych beneficjentów, za co serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby ten projekt mógł być realizowany: Pani Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mrowli Elżbiecie Świder, Pani Prezes Stowarzyszenia Spełnione Marzenia działającemu przy naszej szkole Katarzynie Welc. Dziękujemy Pani koordynator Iwonie Wojtak oraz wszystkim terapeutom realizującym swoje zadania w ramach projektu. Dzięki środkom z PFRON oraz naszym działaniom mogliśmy wdrożyć ciekawe, niestandardowe rozwiązania, które pozwoliły jeszcze głębiej wejść i zrozumieć świat osób z niepełnoprawnością intelektualną. Wszystkie założenia projektu zostały zrealizowane.

Jednocześnie jest nam niezmiernie miło poinformować, że z dniem 1 kwietnia 2024 rozpoczęliśmy kolejny trzyletni projekt Aktywni i Samodzielni, finansowany ze środków PFRON, wdrażający wielopłaszczyznową rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną. Beneficjentami projektu są uczniowie naszej szkoły. Zaplanowaliśmy dla nich wiele godzin ciekawych i atrakcyjnych terapii, które – mamy nadzieję – będą wsparciem i możliwością szerszego rozwoju. Projekt będzie realizowany na terenie naszej placówki, w Punkcie Konsultacyjnym, działającym przy Stowarzyszeniu na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego  „Spełnione Marzenia”.


Stowarzyszenie posiada również status organizacji pożytku publicznego, dlatego ludzie dobrej woli mogą wpłacać swój 1,5% podatku na konto Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli “Spełnione marzenia”
Nr KRS 0000229218
Nr konta: BANK PKO BP
 15 1020 4405 0000 2402 0623 6709

Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes: Katarzyna Welc
Wiceprezes: Monika Lis
Skarbnik: Anna Nalepa
Sekretarz: Katarzyna Sztyler