Indywidualne terapie Aktywni i Samodzielni

Terapia ręki

To metoda oddziaływania terapeutycznego, mająca na celu usprawnianie motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Daje możliwość poznawania różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Głównym celem terapii ręki jest osiągnięcie samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego. Terapia ręki jest całościową metodą pracy, tzn. że swoimi oddziaływaniami obejmuje cały układ ruchowy człowieka. Zajęcia rozpoczynają się od ćwiczeń ogólnorozwojowych, a dopiero w dalszym etapie można ćwiczyć precyzyjne ruchy dłoni i palców.

Prowadzący: mgr Małgorzata Krućko

Terapia z wykorzystaniem technologii komputerowej

To forma zajęć indywidualnych, która poprzez odpowiednio dobrane zadania pozwala przeprowadzić wielokierunkową rewalidację. Zajęcia komputerowe pozwalają osobom o różnych możliwościach psychofizycznych, poszerzać oraz doskonalić umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem, a także obsługi programów komputerowych. W terapii stosuje się zasadę stopniowania trudności, w zależności od umiejętności i możliwości danej osoby w momencie rozpoczęcia rewalidacji. Zajęcia komputerowe realizowane będą w formie indywidualnej.

Prowadzący: mgr Wanda Marek

Terapia Snoezelen

Głównym celem terapii jest doświadczanie świata zmysłami: wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu oraz odprężenie, wyciszenie i relaks, poprawa orientacji w schemacie własnego ciała, orientacji przestrzennej, rozbudzenie ciekawości poznawania świata. Terapia Snoezelen prowadzona będzie w formie indywidualnej pracy. Osoby niepełnosprawne będą miały możliwość aktywowania, kanałów sensorycznych, wyrabiania progowości w zakresie zmysłów i niwelowania zaburzeń wynikających zzakłóconej integracji zmysłów. Zajęcia odbywać się będą w specjalnie do tego przygotowanej sali, wyposażonej w wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt. Działania będą miały charakter kompleksowy i wielozmysłowy. Terapia ta w efekcie prowadzi do zbudowania umiejętności właściwego postrzegania i odbioru rzeczywistości, tzn. bardziej spontanicznie i osobiście.

Prowadzący: mgr Iwona Wojtak

Terapia logopedyczna

Zajęcia prowadzone z uczniami będą zmierzały w kierunku poprawy umiejętności komunikowania się w sposób wystarczająco wyraźny, zrozumiały dla otoczenia. Będą uczyć wypowiadania się na temat dowolny lub określony, budowania dialogu z rówieśnikami lub innymi osobami. Uczniowie będą uczyć się wyrażać swoje potrzeby, myśli i uczucia w sposób dostępny dla siebie. Zajęcia komputerowe realizowane będą w formie indywidualnej.

Prowadzący: mgr Dorota Mazur, mgr Renata Kloc, mgr Katarzyna Sztyler

Integracja sensoryczna

Terapia SI przebiegać będzie w formie zabawy i ćwiczeń sensorycznych kształtujących właściwe reagowanie na bodźce zewnętrzne i integrację wrażeń płynących z różnych zmysłów. Terapia ma na celu poprawę funkcjonowania emocjonalnego beneficjentów, ich umiejętności ruchowych, a także koncentracji uwagi oraz funkcji wzrokowych i słuchowych. Zajęcia realizowane będą w formie indywidualnej.

Prowadzący: mgr Krzysztof Nowak

Rehabilitacja ruchowa

Rehabilitacja indywidualna obejmować będzie beneficjentów z poważnymi wadami układu ruchu i nerwowego. Obejmować będzie usprawnianie fizycznego funkcjonowania uczestników oraz poprawę jakości ich życia. Ćwiczenia będą dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, mając na uwagę korektę i profilaktykę wad postawy, a także ulgę i zapobieganie bólowi kostno-mięśniowemu. Terapia rehabilitacyjna będzie realizowana w formie indywidualnej z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik.

Prowadzący: mgr Agata Goska, mgr Katarzyna Łukasz

Terapia polisensoryczna

Celem metody stymulacji polisensorycznej jest usprawnianie wszystkich zmysłów: czucia proprioceptywnego, dotyku, węchu, smaku, wzroku, słuchu – czyli tworzenie globalnego, wielozmysłowego obrazu danego pojęcia. Stymulacja polisensoryczna jest metodą prowadzącą do wielozmysłowego poznawania świata, która ma na celu wywołanie zaplanowanych wrażeń i uczuć. Niweluje różne zaburzeniami, wzmacnia proces rehabilitacyjny, uczenia się i nabywania wszelkich umiejętności. Stymulacja wielozmysłowa: pomaga w odbiorze wrażeń zmysłowych z otaczającego świata oraz z własnego ciała- stanowi metodę zajęć rehabilitacyjnych, daje możliwość badania otoczenia za pomocą zmysłów, pobudzamy ciekawość, dajemy możliwość doświadczenia rzeczy nieznanych, nawiązują do wczesnych dziecięcych czynności i doświadczeń poznawczych, zaś materiały stosowane podczas zajęć są łatwo dostępne. Program oraz dynamika zajęć zawsze jest dostosowana do indywidualnych potrzeb, predyspozycji oraz stanu psychofizycznego dziecka w danym dniu.

Prowadzący: mgr Ilona Lis, mgr Małgorzata Surówka

Terapia osób z autyzmem

Terapia dzieci z autyzmem obejmować będzie przede wszystkim uczenie zachowań właściwych dla danej sytuacji społecznej. Ćwiczenia i zadania dostosowane będą do umiejętności i możliwości dziecka, mając na uwadze rozwijanie coraz bardziej samodzielnego funkcjonowania w różnych sytuacjach społecznych (korzystanie z miejsc użyteczności publicznej, organizacja czasu wolnego, itp.) Terapia dzieci z autyzmem będzie realizowana z wykorzystaniem różnych metod i technik. Mogą one być łączone ze sobą w celu uatrakcyjnienia spotkań i zmotywowania do działania, aby osiągnąć wyznaczone cele.

Prowadzący: mgr Agnieszka Serafin, mgr Dawid Dyjach

Terapia kinezjologiczna

Ćwiczenia z zakresu terapii kinezjologicznej wykorzystują proste i atrakcyjne dla dziecka ćwiczenia fizyczne opracowane w taki sposób, aby zintegrować pracę ciała i umysłu. Zajęcia mają charakter zabawowy i każdorazowo skupiają się wokół jednego tematu. Wszystkie ćwiczenia dostosowane są do indywidualnych możliwości dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Proponowane przez  kinezjologię edukacyjną ćwiczenia (na przekroczenie linii środka ciała, energetyzujące, rozciągające, relaksujące) poprawiają umiejętności komunikacji, organizacji i koncentracji. Opracowane przez P. Dennisona zestawy działań i ćwiczeń psychomotorycznych usprawniają ciało, aktywują system nerwowy, rozładowują napięcia wywołane stresem, podnoszą energię. Metoda zakłada znaczną poprawę funkcjonowania dziecka w jego otoczeniu.

Prowadzący: mgr Jadwiga Ruszała

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna polega przede wszystkim na stymulacji ogólnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego beneficjenta obciążonego deficytami i dysharmonią rozwojową. To szereg specjalistycznych oddziaływań, które mają na celu stworzenie beneficjentowi możliwości wszechstronnego rozwoju, wygaszania negatywnych objawów zachowania, kształtowania prawidłowych nawyków i technik przyswajania wiedzy oraz zdolności praktycznego posługiwania się nabytymi umiejętnościami w życiu pozaszkolnym. Terapia ma na celu korekcję zaburzeń, czyli trening najgłębiej zaburzonych funkcji i najsłabiej opanowanych. Polega na kompensacji zaburzeń, czyli na ćwiczeniach terapeutycznych, które polegają na łączeniu funkcji zaburzonych z niezaburzonymi w celu wytworzenia właściwych mechanizmów kompensacyjnych, poprzez integrację psychomotoryczną. Duży nacisk kładzie się na rozwijanie sprawności manualnych – płynności, elastyczności i precyzji ruchów mięśni dłoni, palców i nadgarstka, poprawienie sprawności rąk w czynności chwytnej, obniżenie napięcia stawowo-mięśniowego. Wszelkie działania dostosowane są do indywidualnych możliwości i predyspozycji danego beneficjenta.

Prowadzący: mgr Elżbieta Świder, mgr Katarzyna Welc

Indywidualna praca rewalidacyjno-pedagogiczna

Celem jest wyrównywanie i kompensowanie dysharmonii rozwojowych. Wzmacnianie wiary we własne siły i rozwijanie motywacji do pracy. Korygowanie zaburzonych funkcji w zakresie motoryki małej i koordynacji ruchów, grafomotoryki i ruchów precyzyjnych, umiejętności określania relacji przestrzennych, logicznego myślenia, zdolności analizy i syntezy, umiejętności słowno-językowych i matematycznych, przywracanie sprawności w obniżonych sferach, aby zapewnić danej osobie jak najlepsze funkcjonowanie i stworzyć możliwość uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności.

Prowadzący: mgr Anna Lis, mgr Anna Różańska

Terapia psychologiczna

Zajęcia poprawiają funkcjonowanie emocjonalne i społeczne uczniów, niwelują zachowania społecznie niepożądane, pokazują sposoby radzenia sobie w kontaktach społecznych z innymi dziećmi. Podczas zajęć uczniowie wypracowują tolerancję na błędy i niepowodzenia, doskonalą umiejętności społeczne poprzez modelowanie zachowania.

Prowadzący: mgr Agnieszka Łoza-Woźniak