Terapie grupowe

Terapia  Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne koncentruje się na wspomaganiu rozwoju psychoruchowego, wpływa stymulująco na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy. Podstawowe założenia metody to rozwijanie przez ruch. Zadaniem terapii z wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijającego będzie wspomaganie i stymulowanie rozwoju psychoruchowego, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka. Udział w ćwiczeniach będzie okazją do poznania własnego ciała, usprawniania motoryki, poczucia swojej siły i sprawności. Podczas ćwiczeń ruchowych dzieci poznają przestrzeń, w której się znajdują, wzmacniane będzie poczucie bezpieczeństwa. Ćwiczenia, dostosowane do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych, dostarczą pozytywnych doświadczeń, pozwolą zdobyć zaufanie do siebie i innych, będą okazją do treningu zachowań społecznych. Grupowa forma zajęć pozwoli rozwijać empatię i uczyć współdziałania z innymi.

Prowadzący terapię: mgr Agata Bąk, mgr Agnieszka Serafin

Muzykoterapia                  

Muzykoterapia jest metodą oddziałującą na sferę emocjonalną bowiem  muzyka znajduje zastosowanie zarówno w terapii obniżonego nastroju, zwolnionego napędu psychoruchowego, jak i w przypadku nadmiernego pobudzenia ruchowego oraz zbytniego przyśpieszenia tempa życia psychicznego. Ćwiczenia i zadania terapeutyczne dostosowane są do możliwości i umiejętności osób niepełnosprawnych. Podczas zajęć z muzykoterapii uczestnik kształtuje własne „Ja”, rozwija aktywność intelektualną, emocjonalną i ruchową. Dodatkowo wielostronne oddziaływania wpływają również na sferę poznawczą, rozwój myślenia, porozumiewania się, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i wreszcie zdobywanie wiedzy dotyczącej muzyki. Do realizacji terapii wykorzystane zostaną różne techniki i metody pracy terapeutycznej.

Prowadzący terapię: mgr Krzysztof Dunin – Mugler, mgr Bogdan Rygiel

Terapia logorytmiczna

Terapia przeznaczona jest do stymulacji najważniejszych obszarów leżących u podstaw umiejętności mowy: motoryki i słuchu.Logorytmika jest terapią stosującą elementy gimnastyczne w połączeniu z ćwiczeniami muzyczno – ruchowymi.  Na ich bazie stosuje się ćwiczenia słowno – ruchowe, których składnikiem wiodącym jest rytm. Jest to taki rodzaj oddziaływań muzykoterapeutycznych, który ma na celu skorygowanie lub usprawnienie komunikacji językowej, jak też zapobieżenie powstawaniu odstępstw w tym zakresie. Prowadzącymi będzie dwóch nauczycieli. Ze względu na specyfikę zajęć, będą pełnić naprzemienną rolę nauczyciela wiodącego i wspomagającego.

Prowadzący terapię: mgr Dorota Mazur, mgr Jadwiga Wojnar – Górska

Zajęcia rozwijające aktywność sportową

Zajęcia terapeutyczne prowadzone będą z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pozwalających na kształtowanie sprawności fizycznej. Dobór ćwiczeń będzie dostosowany do możliwości uczniów oraz pozwoli rozwijać ich zainteresowania, jak również przyczyni się do kształtowania właściwych postaw w zakresie współdziałania oraz przestrzegania zasad. W celu urozmaicenia zajęć będą stosowane różnego rodzaju przybory i przyrządy. Zajęcia odbywać się będą w różnych miejscach typu (hala sportowa, boisko sportowe, stadion lokalny, siłownia terenowa).

Głównym celem terapii będzie usprawnianie ogólnej koordynacji ruchów i kontroli nad własnym ciałem. Rozwijanie zainteresowań sportem zmobilizuje uczestnika do podnoszeniu kondycji fizycznej . Kształtowana będzie również postawa świadomego uczestnictwa w różnych aktywnych formach spędzania wolnego czasu

Prowadzący terapię: mgr Arnold Różański, mgr Marcin Surowiec

Terapia zajęciowa

Celem terapii zajęciowej jest zwiększenie zakresu samodzielności i zaradności życiowej, wdrażanie do aktywności umysłowej, rozwój osobowości, nabywanie nowych umiejętności i podtrzymywanie już wyuczonych, rozwijanie poczucia własnej wartości, eliminowanie monotonii dnia codziennego, rozwijanie aktywności twórczej, przygotowanie do aktywizacji zawodowej. Terapia prowadzona będzie w dwóch oddzielnych grupach. W toku terapii przez pracę organizowane będą zajęcia twórcze: przygotowywanie różnego rodzaju posiłków, ozdób dekoracyjnych i prac porządkowych. Wykonanie każdej pracy opierać się będzie na opracowanym planie uwzględniającym umiejętności i predyspozycje poszczególnych osób.

Prowadzący terapię: mgr Anna Lis, mgr Beata Bobra

Sensoplastyka

Działania  sensoplastczne wpływają na rozwój kreatywności oraz twórczego myślenia osób niepełnosprawnych a także poszerzania zakresu ich słownictwa. Terapia ma na celu stymulować nabywanie świadomości własnego ciała, jego granic oraz orientacji w przestrzeni. W czasie zajęć wspiera się harmonijny rozwój zmysłów całego organizmu. Sensoplastyka realizowana będzie z wykorzystaniem różnych metod i technik, całą mnogością faktur, tekstur, oraz całej palety barw. Stosowane będą różne środki wyrazu takie jak śpiew, taniec, malowanie, wchodzenie w rolę podkreślając wagę doznań doświadczanych podczas zajęć.

Prowadzący terapię: mgr Agnieszka Łoza – Woźniak

Choreoterapia

To terapia poprzez oddziaływanie na sferę emocjonalną, motoryczną fizjologiczną, poznawczą, estetyczną oraz sferę kontaktów interpersonalnych, pozwala osobom z dysfunkcjami na nabycie zdolności orientacji w najbliższym otoczeniu, poprawia ich funkcjonowanie w społeczeństwie, przyczynia się do poprawy samopoczucia i stanu zdrowotnego oraz umożliwia nawiązanie relacji z innymi osobami. Terapia realizowana będzie z wykorzystaniem różnych ćwiczeń i technik tanecznych dostosowanych do uwarunkowań, możliwości i zdolności uczestników; nastawiona zarówno na kształtowanie przez osobę niepełnosprawną własnej niezależności, jak i współpracy w kolektywie. Program zajęć będzie się składał z następujących form: taniec (główny element zajęć), ćwiczenia muzyczno-oddechowe, zabawy ruchowe, improwizacje ruchowe do wybranych utworów.

Prowadzący terapię: mgr Joanna Porada

Arteterapia

Terapia ta pozwala na pozawerbalne komunikowanie się, uzewnętrznienie świata własnych przeżyć i odczuć. Zajęcia z arteterapii wzmacniają spontaniczność, pozwalają na swobodniejsze wyrażanie nastrojów, pobudzają wyobraźnię plastyczną, odblokowują różnego rodzaju zahamowania. Celem arteterapii jest diagnoza potrzeb emocjonalnych, poznawczo – rozwojowych i możliwości manualnych,  wzrost zdolności percepcyjno – poznawczych, emocjonalno – społecznych, uzewnętrznianie przeżyć i doznań, socjalizacja i usprawnianie możliwości ruchowych, relaksacja, odreagowanie wewnętrznych napięć, niepowodzeń, frustracji i agresji.

Prowadzący terapię: mgr Beata Bobra

Terapia technikami relaksacyjnymi wspomaga osoby niepełnosprawne w odnalezieniu właściwej równowagi między aktywnością, a ciszą i odprężeniem. Program zajęć terapeutycznych dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego uczestnika. Zastosowanie różnych form relaksacji sprzyja wyciszaniu negatywnych emocji, a tym samym powoduje odprężenie psychiczne i fizyczne pozwalając przywrócić wewnętrzną równowagę organizmowi. Terapia z wykorzystaniem technik relaksacyjnych daje możliwość odpoczynku i osiągnięcia sukcesu osobom niepełnosprawnym.

Prowadzący terapię: mgr Anna Nalepa

Projekt dofinansowany ze środków PFRON