Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

HARCERZE I ZUCHY

Drużyna harcersko-zuchowa działa w ramach “Nieprzetartego Szlaku” skupiającego zuchy i harcerzy niepełnosprawnych z całej
Polski. Zbiórki odbywają się raz w miesiącu. Wykorzystując formy i metody pracy harcerskiej (gawędę, pląsy, gry i ćwiczenia) uczymy
swoich podopiecznych jak postępować zgodnie z zasadami zawartymi w Prawie Zucha i Harcerza, wdrażamy do zdrowego i aktywnego
spędzania czasu (biwaki, zloty, biegi patrolowe) a także doskonalimy umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach.
Wykorzystując obrzędowość harcerską organizujemy dla całej społeczności uczniowskiej spotkania: “Wieczór Andrzejkowy”,
“Powitanie wiosny”, “Zabawy z jesienią”. Prowadzimy kronikę drużyny a ważniejsze wydarzenia w formie fotograficznej
prezentujemy na tablicy informacyjnej “Zuchowe wieści”.
Przynależność do drużyny dostarcza niecodziennych przeżyć i doświadczeń. Sprzyja tworzeniu poczucia własnej wartości, uczy
umiejętności współdziałania w zespole a ponad wszystko wyzwala uczucie radości i zadowolenia.