Projekt Aktywni i Samodzielni

O projekcie
Punkt Konsultacyjny przy Stowarzyszeniu na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego  „Spełnione marzenia” realizuje projekt „Aktywni i samodzielni” dofinansowany ze środków PFRON w ramach konkursu pn. „Możemy więcej” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr  1/2023) ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Projekt „Aktywni i samodzielni”, realizowany przez Punkt Konsultacyjny, będzie oferował dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym niepełnosprawnym intelektualnie i ruchowo, z autyzmem oraz ze sprzężeniem wielopłaszczyznową terapię specjalistyczną oraz aktywizację.

Cel projektu
Projekt „Aktywni i samodzielni”, realizowany przez Punkt Konsultacyjny przy Stowarzyszeniu na rzecz SOSW „Spełnione marzenia”, będzie oferował dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym niepełnosprawnym intelektualnie i ruchowo, z autyzmem oraz ze sprzężeniem wielopłaszczyznową terapią specjalistyczną oraz aktywizację i wdrażanie do samodzielności. Beneficjenci będą brać udział w zajęciach indywidualnych i grupowych zgodnie z opracowanymi Indywidualnymi Planami Działań. Planowane są następujące formy zajęć indywidualnych: Terapia ręki, Zajęcia komputerowe, Terapia Snoezelen, Terapia logopedyczna, Integracja sensoryczna, Rehabilitacja ruchowa, Terapia polisensoryczna, Terapia osób z autyzmem, Terapia kinezjologiczna, Terapia pedagogiczna, Indywidualna praca rewalidacyjno-terapeutyczna, Terapia psychologiczna. Planowane są następujące formy zajęć grupowych: Trening Umiejętności Społecznych, Zajęcia sportowe, Muzykoterapia,
Zajęcia muzyczno – ruchowe, Terapia zajęciowa, Arteterapia, Trening relaksacyjny. Praca będzie wykonywana w sposób ciągły przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), przez okres trwania projektu z wykluczeniem miesięcy wakacyjnych (lipiec, sierpień) według ustalonego harmonogramu. Planowane są również spotkania zespołów terapeutycznych w ramach wolontariatu. Powyższe działania przyczynią się do zwiększenia samodzielności beneficjentów w różnych obszarach życia.

Uczestnicy projektu
Odbiorcami projektu są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe, korzystające z oferty Punktu Konsultacyjnego. Są to osoby o specjalnych potrzebach edukacyjnych z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanymi znacznym. Będą oni mieli możliwość nabywania i podnoszenia umiejętności prawidłowego funkcjonowania w zakresie rozwoju intelektualnego oraz fizycznego. Praca z osobami upośledzonymi umysłowo wymaga wszechstronnego i harmonijnego wspomagania rozwoju, systematycznej stymulacji i ustawicznego ćwiczenia nabytych umiejętności. Obniżeniu sprawności intelektualnej często towarzyszy mniejsza sprawność fizyczna, gorsza płynność ruchów a zatem wolniejsze tempo pracy. Dlatego praca z osobami niepełnosprawnymi musi być zindywidualizowana pod względem możliwości oraz tempa pracy a nie pozbawiona pracy w grupie.