Dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja

Rekrutacja dokonana zostanie na podstawie analizy dokumentacji uczestników projektu (w tym zaleceń z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Indywidualnych Programów Edukacyjno Terapeutycznych). Zostaną przeprowadzone wywiady i rozmowy z wychowawcami klas, terapeutami pracującymi z uczniami oraz rodzicami. Podczas rekrutacji brane pod uwagę będzie to, iż uczestnicy są w takim wieku rozwojowym, w którym wszelkie działania rehabilitacyjne podejmowane wobec nich rokują poprawę ich funkcjonowania.

Na listę rezerwową zostaną wpisane osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, sprzężoną i autyzmem, które w trakcie realizacji projektu staną się podopiecznymi Punktu Konsultacyjnego przy Stowarzyszeniu na rzecz SOSW w Mrowli Spełnione Marzenia. Zespół terapeutów Punktu Konsultacyjnego podejmie decyzję o rekrutacji do projektu na podstawie analizy dokumentacji, wywiadów z rodzicami i oceny potrzeb dokonanej przez specjalistów.


Projekt dofinansowany ze środków PFRON