SPECJANY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY

PSYCHOLOG

PSYCHOLOG
Praca w Zespole Szkół w SOSW jest ciągłym poszukiwaniem metod i sposobów.
Wymaga uważności i plastyczności, otwartości na świat i ludzi.
Oferta edukacyjna umożliwia każdemu uczniowi rozwój na miarę jego możliwości.
W szkole z pasją i sercem uczniowie mogą rozwijać swoje talenty.
Nie tylko poprawiaj, wspieraj mnie w rozwoju, bym mógł tak powiedzieć:
„Dziękuję Ci za to jak się czuję i co myślę o sobie, kiedy jestem z Tobą”.
(autor nieznany)

Opieką psychologiczną objęci są wszyscy uczniowie. Prowadzone są działania diagnostyczne, terapeutyczne obejmujące sferę
rozwoju poznawczego, emocjonalnego oraz społecznego.

Dąży się do określenia u każdego ucznia :
potrzeb psychicznych i możliwości ich zaspokajania,
mocnych stron,
możliwości intelektualnych,
mechanizmów psychologicznych leżących u podłoża występujących trudności.

Celem podstawowym prowadzonych oddziaływań jest konstruowanie sytuacji społecznych sprzyjających rozwojowi osobowości
społecznej uczniów, a zarazem wyzwalających ich aktywność i potencjał intelektualny. Dążeniem nadrzędnym jest aby każdy z uczniów
mógł postrzegać siebie samego, jako osobę znaczącą .

Prowadzone są z uczniami zaplanowane oddziaływania pedagogiczno – psychologiczne odpowiednie do indywidualnych potrzeb :
tematyczne zabawy,
psychoterapię zajęciową – aktywizująca i uwalniająca od napięć, stwarzającą podstawy do nawiązania więzi uczuciowej z terapeutą,
zabawy swobodne organizowane przez samego ucznia,
gry towarzyskie, zaspakajające potrzebę interakcji, a zarazem rozumienia konieczności podporządkowania się regułom,
ogólnorozwojowy trening funkcji poznawczych stymulujący percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową, pamięć, uwagę, logiczne myślenie.

 

Stosuje się
formy pracy:
psychoterapię wspierającą i odkrywającą,
psychoterapię opartą na behawiorystycznej teorii uczenia się,
treningi relaksacyjne,
reedukację funkcji psychomotorycznych,
terapię zabawą,
terapię integracji sensoryczne.
metody :
Kinezjologię edukacyjną,
Ruch rozwijający dla dzieci Weroniki Sherborne,
Terapia zabawą,
VHT,
Integrację sensoryczną.

Zajęcia odbywają się w atrakcyjnej dla dziecka formie jaką jest zabawa . Jest to naturalny sposób zdobywania przez nie doświadczeń i
umiejętności. Celem oddziaływań jest zaspakajanie naturalnej potrzeby poznawania i działania, rozwoju samokontroli, przeżywania
radości sprawczej oraz uzyskania poprawy w zakresie samoobsługi i uspołecznienia. Dla uczniów klas starszych prowadzone są zajęcia
odpowiednie do wieku. Rozwijające kompetencje intelektualno-społeczne.

Prowadzone są działania w formie:
indywidualnej,
grupowej.

Rodzaje zajęć :

Psychoterapia,  czyli zamierzony proces interakcji rozwijany między uczniem a terapeutą lub grupą terapeutyczną w celu rozwijania
umiejętności komunikacji ibuzyskiwania lepszego przystosowania społecznego, a także stymulację możliwości rozwojowych. Praca
terapeutyczna to specyficzna, emocjonalna i intelektualna, relacja osoby dorosłej z dzieckiem, które traktowane podmiotowo znajduje
warunki do rozwoju.

Trening interpersonalny (grupowy) polegający na rozwijaniu tych właściwości psychicznych, które są niezbędne w podejmowaniu
satysfakcjonujących kontaktów z innymi ludźmi.

Zajęcia psychoedukacyjne, których celem jest uczenie się określonych umiejętności psychologicznych (komunikowania się,
empatii, rozumienia i nazywania uczuć itp.).

Zajęcia z elementami socjoterapii, polegające na celowym stwarzaniu dzieciom warunków (doświadczeń społecznych w toku
spotkań grupowych) umożliwiających zmianę sądów o rzeczywistości, naukę sposobów zachowań i odreagowanie emocjonalne.

Szczególne znaczenie w podejmowanych działaniach ma rozwijanie aktywności własnej uczniów, przeciwdziałanie zewnątrz
sterowności, stymulowanie zachowań z cyklu zdrowo i bezpiecznie żyć, oraz wspieranie w rozwoju psychoseksualnym.