O Stowarzyszeniu

Cele Stowarzyszenia:
– wdrażanie przedsięwzięć, inicjatyw, działań zmierzających do zmian: zachowań społecznego funkcjonowania wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mrowli i ich rodzin oraz przygotowania ich do życia w integracji ze społeczeństwem poprzez osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju;
– dofinansowanie podstawowych potrzeb wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mrowli;
– wzbogacanie bazy dydaktyczno – wychowawczej Ośrodka;
– zapewnianie wychowankom aktywnych oraz wartościowych form spędzania czasu wolnego;
– organizowanie kolonii, wycieczek i zajęć edukacyjnych oraz rewalidacyjno – rehabilitacyjnych;
– propagowanie postaw tolerancji, pomocy i akceptacji osób niepełnosprawnych intelektualnie;
– integracja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

Działania Stowarzyszenia:
– organizowanie letnich półkolonii, wyjazdów na Zieloną Szkołę oraz imprez sportowo – rekreacyjnych;
– realizacja programów wsparcia dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną; – dofinansowanie wyjazdów uczniów na turnusy rehabilitacyjne; -wsparcie szkolnej drużyny harcerskiej i sportowej;
– opracowanie i publikowanie materiałów informacyjnych, książek, broszur, biuletynów i ulotek związanych z rehabilitacją
i edukacją dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.


Stowarzyszenie posiada również status organizacji pożytku publicznego, dlatego ludzie dobrej woli mogą wpłacać swój 1% podatku na konto Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli “Spełnione marzenia”
Nr KRS 0000229218
Nr konta: BANK PKO BP
 15 1020 4405 0000 2402 0623 6709

Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes: Krzysztof Nowak
Wiceprezes: Marcin Szylar
Skarbnik: Jolanta Kaszuba
Sekretarz: Wanda Marek